Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Inhoud
ARTIKEL 1 – Inleidende bepalingen
ARTIKEL 2 – Totstandkoming en inhoud overeenkomst
ARTIKEL 3 – Betaling
ARTIKEL 4 – Reissom
ARTIKEL 5 – Informatie
ARTIKEL 6 – Reisbescheiden
ARTIKEL 7 – Wijzigingen door de reiziger
ARTIKEL 8 – In-de-plaatsstelling
ARTIKEL 9 – Annulering door de reiziger
ARTIKEL 10 – Opzegging door Sportreizen.com
ARTIKEL 11 – Wijziging door Sportreizen.com
ARTIKEL 12 – Aansprakelijkheid en overmacht
ARTIKEL 13 – Hulp en bijstand
ARTIKEL 14 – Uitsluiting en beperkingen aansprakelijkheid Sportreizen.com
ARTIKEL 15 – Verplichtingen van de reiziger
ARTIKEL 16 – Rente en incassokosten
ARTIKEL 17 – Klachten

ARTIKEL 1 – Inleidende bepalingen
1. In deze voorwaarden wordt verstaan:
Sportreizen.com (handelsnaam vallend onder Voetbalreizen.com BV), zoals ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63829991.
Algemene voorwaarden: de algemene voorwaarden van Sportreizen.com, zoals op het moment van het sluiten van de Reisovereenkomst gepubliceerd op de website van Sportreizen.com (www.sportreizen.com)
Reiziger:
a. de wederpartij van Sportreizen.com, of
b. degene te wiens behoeve de reis is bedongen en die dat beding heeft aanvaard, of
c. degene aan wie overeenkomstig artikel 8 van deze voorwaarden de rechtsverhouding tot
Sportreizen.com is overgedragen.
Reisovereenkomst: de overeenkomst waarbij Sportreizen.com zich jegens zijn wederpartij verbindt tot het
verschaffen van een door hem aangeboden van te voren georganiseerde reis die een overnachting of een
periode van meer dan 24 uren omvat alsmede tenminste twee van de volgende diensten:
a. vervoer;
b. verblijf;
c. een andere, niet met vervoer of verblijf verband houdende toeristische dienst, die een significant deel van de reis uitmaakt.
Werkdagen: de dagen maandag tot en met zaterdag, uitgezonderd erkende feestdagen.
Kantooruren: maandag tot en met vrijdag van 09.00 – 17.00 uur en zaterdag van 10:00 – 16:00 uur, uitgezonderd erkende feestdagen.
2. De bedragen in deze voorwaarden vermeld, gelden, voor zover van toepassing, inclusief BTW (conform reisbureau regeling).
3. Onder de aanduiding “Europa en de Middellandse Zeelanden” wordt verstaan: het Europese continent, inclusief Spaanse (Canarische) eilanden en Portugese (Madeira, Azoren) eilanden, resp. alle landen in Azië en Afrika grenzend aan de Middellandse Zee.

ARTIKEL 2 – Toepasselijkheid van de voorwaarden
1. Herroeping aanbod
Het aanbod van Sportreizen.com is vrijblijvend en kan zo nodig door deze worden herroepen. Herroeping wegens correctie van fouten in de berekening van de reissom of van andere fouten is toegestaan.
2. Kennelijke fouten
Kennelijke fouten en kennelijke vergissingen binden Sportreizen.com niet. Dergelijke fouten en vergissingen zijn fouten en vergissingen die – vanuit het perspectief van de gemiddelde reiziger – op het eerste gezicht als zodanig kenbaar zijn of zouden moeten zijn.
3. Informatieplicht reiziger
a. De reiziger verstrekt Sportreizen.com voor of uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst alle gegevens omtrent hemzelf en de door hem aangemelde reizigers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst. Daartoe behoren indien beschikbaar het nummer van zijn mobiele telefoon en E-mailadres.
b. Tevens vermeldt de reiziger bijzonderheden omtrent de hoedanigheid of de samenstelling van de door hem aangemelde groep reizigers die van belang kunnen zijn voor de goede uitvoering van de reis door Sportreizen.com. Indien hij in deze informatieplicht tekortschiet en dit tot gevolg heeft dat deze reiziger(s) door Sportreizen.com van (verdere) deelname aan de reis overeenkomstig het bepaalde in artikel 15 lid 2 wordt (worden) uitgesloten, worden de in dat artikel bedoelde kosten aan hem in rekening gebracht.
4. Aanmelder
a. Degene die namens of ten behoeve van een ander een overeenkomst aangaat (de aanmelder), is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.
b. Alle verkeer (ook het betalingsverkeer) tussen de reiziger(s) enerzijds en Sportreizen.com verloopt uitsluitend via de aanmelder.
c. De (andere) reiziger(s) is (zijn) voor zijn (hun) eigen deel aansprakelijk.
5. Gegevens en voorbehouden in publicatie
a. Indien de overeengekomen reis is opgenomen in een publicatie van Sportreizen.com maken de hierin opgenomen gegevens mede deel uit van de overeenkomst.
b. Indien Sportreizen.com algemene voorbehouden in het algemeen gedeelte van het programma heeft opgenomen en deze in strijd zijn met de reisvoorwaarden, gelden de voor de reiziger meest gunstige bepalingen.
6. Vertrek- en aankomsttijden
Voor vervoersonderdelen van de reis zullen vertrek- en aankomsttijden worden vermeld in de reisbescheiden. Deze tijden zijn definitief. Sportreizen.com kan hier alleen binnen redelijke grenzen en alleen indien handhaving van deze tijden redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd van afwijken. In dat geval zijn de artikelen 11 en 12 niet van toepassing.
7. Luchtvaartmaatschappij
Bij vliegvervoer wordt de identiteit van de uitvoerende luchtvaartmaatschappij zodra deze bij Sportreizen.com bekend is aan de reiziger bekendgemaakt, zo mogelijk bij boeking en uiterlijk bij het verstrekken van de reisbescheiden.
8. Informatie van derden
Sportreizen.com draagt geen verantwoordelijkheid voor algemene informatie in foto’s, folders, advertenties, websites en andere informatiedragers, voor zover onder verantwoordelijkheid van derden opgesteld of uitgegeven. Sportreizen.com te Arnhem, Nederland

ARTIKEL 3 – Betaling
1. Bij het tot stand komen van de overeenkomst dient een aanbetaling van 50% van de totale overeengekomen reissom te worden voldaan.
2. Het restant van de reissom moet uiterlijk zes weken voor de dag van vertrek zijn betaald. Bij niet tijdige betaling is de reiziger in verzuim. Hij wordt daar door of namens Sportreizen.com schriftelijk op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 7 werkdagen te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. Sportreizen.com heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen. In dat geval zijn de bepalingen van artikel 9 van toepassing en worden de reeds betaalde gelden met de annuleringsgelden verrekend.
3. Indien de overeenkomst binnen 6 weken voor de dag van vertrek tot stand komt, moet terstond de gehele reissom worden voldaan.

ARTIKEL 4 – Reissom
1. De gepubliceerde reissom geldt per persoon, tenzij anders aangegeven. Hierin zijn begrepen de diensten en voorzieningen in de publicatie vermeld, al of niet in verschillende kostenelementen gespecificeerd, inclusief de op het moment van publicatie bekende onvermijdbare bijkomende kosten die de reiziger voor de aangeboden diensten moet betalen. Onder onvermijdbare bijkomende kosten worden verstaan kosten die onlosmakelijk verbonden zijn met de aangeboden dienst. Daaronder vallen niet de kosten van aanvullende diensten die op verzoek van de reiziger door Sportreizen.com of door derden worden verleend, zoals verzekeringspremies, alsmede kosten welke bij boeking per reisgezelschap worden geheven en variëren naar gelang de grootte van het reisgezelschap, en reserveringskosten die per verkoopkanaal kunnen variëren.
2. Behoudens bij verhogingen van verschuldigde belastingen of heffingen, of extreme verhoging van de vervoerskosten, zal de prijs niet door Sportreizen.com worden verhoogd.
3. Indien zich onverhoopt een prijsverhoging voordoet als in het vorige lid bedoeld, dan zal Sportreizen.com de reiziger op duidelijke wijze specificeren hoe de prijsverhoging is berekend.
4. De reiziger heeft het recht een verhoging van de reissom als bedoeld in de beide vori